CGI-2019-ODESketchModeling

ODE-driven Sketch-based Organic Modeling
Ouwen Lee, Zhigang Deng, Shaojun Bian, Ismail Kazmi, Xiaogang Jin, Lihua You, and Jian Jun Zhang
Proceeding of Computer Graphics International 2019 , 2019, pp. 453-460.
Scroll to Top