2019-CGF-TrafficSimSurvey

A Survey on Visual Traffic Simulation: Models, Evaluations, and Applications in Autonomous Driving
Qianwen Chao, Huikun Bi, Weizi Li, Tianlu Mao, Zhaoqi Wang, Ming C. Lin, and Zhigang Deng,
Computer Graphics Forum , 39(1), Feb 2020, pp. 287-308.
[Top 10% downloaded CGF paper 2018-2019]
Scroll to Top