2018-TVCG-TrafficMeasure

Dictionary-based Fidelity Measure for Virtual Traffic
Qianwen Chao, Zhigang Deng, Yangxi Xiao, Bangdun He, Qiguang Miao, and Xiaogang Jin
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) , 26(3), March 2020, pp. 1490-1501.
Scroll to Top