2021-TVCG-music-driven-guzheng-animation

A Music-driven Deep Generative Model for Guzheng Playing Animation
Jiali Chen, Changjie Fan, Zhimeng Zhang, Gongzheng Li, Zeng Zhao, Jiajun Bu, Zhigang Deng, Yu Ding,
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics , 29(2), Feb 2023, pp. 1400-1414.
Scroll to Top